Formació Professional Especialitzada (Nivell 2)

Programes de formació especialitzada per aquells/es joves que han superat una formació inicial. Està pensada per aprofundir en un ofici, afavorint la seva qualificació, millorant la productivitat i competitivitat. Es combina la formació amb pràctiques en empreses. Alguns dels programes inclouen un compromís de contractació posterior durant un temps determinat.

  • Participants. Joves menors de 30 anys, desocupats/des i que han cursat satisfactòriament una formació professional inicial (Nivell 1) o acrediten una experiència laboral equivalent.
  • Currículum formatiu. La formació que s’ofereix és eminentment pràctica, combinada amb formació bàsica, orientació laboral (FOL) i pràctiques en empreses. Les hores lectives varien en funció dels programes.
  • Titulació. Certificat d’aprofitament propi, Certificat de Professionalitat oficial de Nivell 2 expedit per la Generalitat de Catalunya.