Cornellà de Llobregat, 15 de març de 2019

El Llindar presenta la memòria del curs 2017-2018, un curs marcat per una caiguda molt greu del finançament públic, però en el que, tot i així, hem seguit despertant desig d’aprendre.

A grans trets, volem destacar els següents elements respecte el curs anterior:

  • Allarguem la formació

Des d’El Llindar seguim consolidant els itineraris formatius personalitzats, llargs i flexibles, que permeten que els adolescents i joves que es formen amb nosaltres puguin anar traçant quins són els seus itineraris personals i professionals, així com recuperar el desig d’aprendre.

En aquest sentit, volem destacar que 4 de cada 10 alumnes del curs estaven cursant itineraris formatius d’entre 2 i 4 anys.

  • Consolidem els espais formatius

El Llindar i la seva oferta formativa està en permanent construcció. Aquesta respon a les necessitats i les demandes dels propis adolescents i joves, i ens permet anar personalitzant cada cop més els itineraris que s’ofereixen.

Així mateix, l’entitat no està deslligada de la innovació educativa ni de les noves tecnologies, és per això que el curs 2017-2018 ha estat marcat per la posada en marxa, amb el suport de la Fundació Orange, del GarageLab, el laboratori de fabricació digital en entorn escolar.

Així mateix, hem iniciat el DIDACLAB, un procés d’investigació pedagògica interna a on professionals educatius de l’entitat, amb el suport extern d’experts, han experimentat amb la innovació de disseny d’entorns d’aprenentatge.

  • Despertem el desig

El 70% de l’alumnat que ha cursat algun itinerari formatiu de la Fundació El Llindar continua estudiant o s’incorpora al mercat laboral.

Així mateix, un 87% de l’alumnat ha reeixit en el seu procés. S’han començat a responsabilitzar de la seva vida, s’han fixat objectius i els han començat a treballar, malgrat no hagin obtingut una certificació formal, una inserció laboral o no hagin seguit amb el seu itinerari formatiu.

  • Dediquem el 8% de la jornada al treball metodològic

L’equip professional de l’entitat s’ha seguit consolidant i desenvolupant al llarg del curs. Així mateix, en destaquem la formació i el treball metodològic.

Els professionals educatius han dedicat una mitjana de 3 hores a la setmana al treball metodològic que garanteixen la metodologia i la política educativa centrada en el cas per cas, en una mirada diferent i una reflexió sobre els joves. Construïm conjuntament estratègies individualitzades i noves intervencions metodològiques.

  • Generem ocupació

Els Serveis amb Joves de l’entitat són els espais de transició d’alumne/a a treballador/a. És en aquests espais a on l’alumnat posa en pràctica les competències tècnic-professionals que ha adquirit a la formació, alhora que segueix desenvolupant les competències de caràcter més transversal. Durant el curs 2017-2018 ha incrementar un 30% el nombre de joves contractats a El Llindar.

Així mateix, cal destacar la importància de l’alternança entre formació i treball. En aquest sentit, s’han firmat 158 convenis de pràctiques amb un total de 145 empreses col·laboradores.

  • Sostenim la reducció del finançament públic

El curs 2017-2018 ha estat marcat per una greu reducció del finançament públic. El retard de convocatòries de subvencions i concursos públics, així com canvis en algunes normatives reguladores de formació, van provocar que a l’inici de curs no disposéssim del finançament necessari per atendre el 70% de l’alumnat:  220 joves. El compromís amb ells i elles ens va impedir suspendre els itineraris. Finalment, hem pogut sostenir el curs gràcies a un augment considerable del finançament privat i dels recursos generats als serveis d’imatge personal i restauració, així com utilitzant els fonts propis generats al llarg dels gairebé 15 anys de vida d’El Llindar.

 

Més enllà dels bons resultats en clau educativa i formativa, el curs 2017-2018 ens demostra que cal trencar amb la lògica actual amb la que s’aborda l’abandonament escolar prematur. Queda palesa la necessitat d’una aposta decidida per part de l’Administració pública, a tots els nivells i departaments, que trenqui amb aquesta dinàmica perversa de finançament erràtic. S’estan fent passos endavant, però encara cal seguir treballant. Des d’El Llindar seguirem recolzant i ajudant en totes aquelles línies de treball enfocades en aquesta direcció.

Accedeix a la Memòria del curs 2017-2018